آموزش پرورش مرغ از مقدماتی تا پیشرفته

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه پرورش مرغ استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود بسیار موفق بوده است

بهترین مجموعه برای کسب و کار زود بازده از ابتدا تا انتهای پرورش مرغ و کسانی که به فکر کسب درآمد و موفقیت در این کار پرسود هستند100 درصد توصیه میشود.

آموزش پرورش مرغ از مقدماتی تا پیشرفته

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

در 3CD و 1DVD فقط ! 15800 تومان + هدیه!   شماره مجوز: ۲۱۰۲۱۳۵۶۸۷۵۴۲۱۰۲۴۱۶۵

با خرید این مجموعه استثنایی به صورت اصولی و بدون شکست کار خود را انجام دهید
 

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

تاريخ : ۱ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : مرغداري

نحوه بارگيري طيور و ارسال به كشتارگاه  

ارزش گله هاي مرغ گوشتي فقط بعد از كشتار و درجه بندي مي تواند ارزيابي شود. گرفتن ، حمل و كشتار طيور، خصوصا" وقتي با مديريت ضعيف انجام شود منجر به كاهش كيفيت لاشه مي شود. گرفتن و حمل پرنده بسيار استرس زاست. بايد تا حد امكان در حداقل زمان و بهترين شرايط انجام پذيرد.گرفتن و انتقال طيور بايد در آرامش كامل صورت گرفته تا استرس كمتري به آنها وارد شود. نتيجه اين عمل كاهش درصد حذف و تلفات در كشتارگاه است.
مسئوليت بايد بين مرغدار و كشتارگر تقسيم شود. مرغدار بايد وزن و تعداد مرغ ارسالي به كشتارگاه را به دقت بداند، مدت زمان گرسنه نگه داشتن طيور را قبل از كشتار رعايت كند و همچنين در نحوه جمع آوري مرغ نظارت كامل داشته باشد.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
نظرات (0)

تاريخ : ۱ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : مرغداري

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي را ﺗﻮاﻣﺎ و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮك در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺰم و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎرج ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﻠﻮب واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
نظرات (0)

تاريخ : ۱ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : مرغداري
فيلم آموزشي از كارخانه بسيار پيشرفته توليد تا بسته بندي و ارسال تخم مرغ به بازارهاي جهاني

برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
نظرات (0)

تاريخ : ۱ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : مرغداري

اثرات عنصر روي بر تنش گرمايي جوجه هاي گوشتي

 چكيده
تغييرات دما، مصرف خوراك، افزايش وزن بدن، ويژگي هاي لاشه و سيستم ايمني حيوان را تحت تاثير قرار ميدهد، استرس گرمايي موجب كاهش غلظت سرم و افزايش  كبدي ويتامين هايي E،C،A و مواد معدني مانند آهن، روي، سلنيوم و كروم ميگردد. استرس گرمايي موجب افزايش دفع مواد معدني و كاهش سرعت ماندگاري  كلسيم، آهن، پتاسيم، سديم و روي در جوجه هاي گوشتي ميگردد. هنگامي كه دماي محيط و رطوبت نسبي بيشتر از حد طبيعي رود توانايي كلي پرنده كاهش پيدا ميكند كه اين پديده منجر به تغييرات فيزيولوژيكي در بدن حيوان ميشود.  گلوتامات پراكسيداز  نقش تنظيم كننده پراهميتي در پاسخ حيوانات به شرايط استرس زا است و اين پاسخ زماني موثر خواهد بود كه كوفاكتورهايي مانند سلنيوم پراكسيداز، مس، روي و منگنز در دسترس باشند.روش هاي مديريتي بسياري جهت مقابله با استرس گرمايي وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به نقش تغذيه صحيح حيوان و گنجاندن  ويتامين هاي آنتي اكسيدان كننده و مواد معدني  مانند مكمل روي در جيره آن ها  اشاره نمود. روي به عنوان عنصري ضروري جهت عملكرد مطلوب پرنده و تقويت سيستم ايمني آن شناخته شده است. هدف از اين مقاله مروري توجه به نقش آنتي اكسيداني روي در پرندگان مواجه با استرس گرمايي و روش هاي مديريتي صحيح جهت مقابله با اثرات زيان بار آن ميباشد.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
نظرات (0)

تاريخ : ۳۰ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : مرغداري

آموزش تولك بردن مرغ مادر گوشتي

چكيده:
هدف از تولك بردن،نگهداري بيشتر گله به علت صرفه جويي درهزينه پرورش و نيز تنظيم توليد براي عرضه جوجه در زمان مناسب است.برنامه تولك همچنين منجربه افزايش كيفيت تخم مرغهاي توليد شده،
افزايش 3تا5 گرمي وزن جوجه هاي سيكل دوم نسبت به سيكل اول توليد خواهد شد.دركليه روشهاي تولك لازم است 30 تا 31درصد از وزن بدن مرغها كاسته شود،خوصا چربي هاي اطراف دسگاه تناسلي جهت توليد مجدد از بين برود.هرچه طول مدت ترك توليد واستراحت گله بيشترباشدعملكردآن درسيكل دوم بهتراست.بهترين حالت تولك زماني رخ ميدهدكه8هفته پس از شروع برنامه گرسنگي توليد گله به مرز5درصد برسد.بايد درنظرداشت كه افزايش سن گله،عملكرد سيكل دوم را كاهش ميدهد و لذامناسبترين برايتولك بردن گله حدود 55هفتگي ميباشد،ضمن اينكه تولك بردن گله بيش از 65هفتگي توصيه نمي شود.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
نظرات (0)

تاريخ : ۱ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : مرغداري

آموزش كنترل رطوبت در سالنهاي پرورش طيور

كنترل رطوبت در سالنهاي پرورش طيور اهميت زيادي دارد زيرا اگر رطوبت سالن كاهش پيدا كند باعث افزايش گرد وخاك در سالن مي شود و همچنين اگر رطوبت افزايش پيدا كند باعث رشد ميكروب ها ، كاهش توانايي دفع حرارت حيوان ، كاهش ظرفيت تنفس طيور و در كل ناراحتي حيوان مي شود در سالن هاي مرغداري معمولا مشكل كمبود رطوبت پيش نمي آيد در صورتي كه چنين مشكلي وجود داشته باشد با آب پاشي كردن و يا تبخير آب با دستگاه هاي مه پاش مي توان رطوبت را بالا برد اما معمولا مشكل بالا بودن رطوبت وجود دارد رطوبت مناسب هواي سالن به دماي هوا و شرايط پرنده بستگي دارد يعني در حدود 60 تا 70 درصد ، رطوبت مناسب بستر براي جوجه هاي در حال رشد 20 تا 40 و براي پرندگان بالغ 10 تا 30 درصد است توانايي نگهداري بخار آب رطوبت هوا در دماهاي مختلف متفاوت است و هرچه دماي هوا بالاتر باشد اين توانايي بيشتر خواهد شد .


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
نظرات (0)

تاريخ : ۱ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : مرغداري

 اصول تهويه موفق مرغداري در زمستان

اصول تهويه موفق مرغداري‌ها در طي زمستان نسبت به تابستان بسيار متفاوت است.  تحت شرايط محيطي گرم، حداكثر  جريان هوا به طور معمول لازم است تا به صورت مستقيم پرندگان را خنك گرداند. تهويه توسط ترموستات يا كنترل‌كننده‌ها برطبق درجه حرارت مرغداري تنظيم مي‌شود. زمانيكه هوا سرد است، از تماس هواي سرد بيرون با پرنده بايد جلوگيري شود. به  علاوه براي كاهش هزينه‌هاي گرمايي، فن‌ها به ميران حداقل استفاده مي‌شوند. گرم نگه داشتن پرندگان به ميزان كافي با هواي سالم با كيفيت، هدف اوليه  تهويه در هواي سرد است. تهويه در زمستان همچنين هدفي براي كاهش رطوبت از مرغداري براي حفظ شرايط بستر مناسب است. در هواي خيلي سرد حداقل تهويه فن‌ها بايد توسط يك تايمر براي اطمينان از تهويه كافي براي حفظ كيفيت هوا و حذف رطوبت صورت گيرد. در زير خلاصه برخي از نكات كليدي تهويه موفق مرغداري‌هاي گوشتي در زمستان با تكيه بر تجارب مرغداري‌هاي صنعتي و يافته‌هاي تحقيقات دانشگاهي آمده است.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ]