پرورش مرغ تخم گذار

پرورش مرغ بومي ، پرورش مرغ تخم گذار ، پرورش مرغ گوشتي ، پرورش مرغ محلي ، پرورش مرغ خانگي ،مرغداري ، مرغداري گوشتي ، مرغداري تخم گذار

سود پرورش مرغ بومي تخمگذار

۲۱,۱۸۱ بازديد

 پرورش مرغ بومي تخمگذار سوددهي خوبي داره پس چرا كسي در ابعاد بزرگ توليد تخم مرغ محلي و رسمي نميكنه.
و اما جواب سوال.
تمام بزرگان پرورش دهنده مرغ رنگي زمينه فعاليتشان پرورش مرغ مادر بومي جهت توليد تخم نطفه دار و جوجه كشي ميباشد.آنهم در ابعاد ۱۰۰هزار مرغ مادر و بالاتر.
و علت آن هم سود بسيار بالاتر اين كار در مقايسه با توليد تخم مرغ خوراكي ميباشد.
بياييد يك محاسبه سرانگشتي كنيم.فرض كنيد قيمت تمام شده تخم مرغ خوراكي ۲۵۰ تومان است و ميانگين قيمت فروش ۴۰۰ تومان.درين صورت يك واحد ۱۰۰۰ تايي با ميانگين توليد ۶۵ درصد روزانه ۶۵۰ تخم مرغ محلي دارد با سود ۱۵۰ تومان روي هر تخم مرغ. پس سود يك روز ميشود  ۶۵۰*۱۵۰ كه ميشود ۹۷.۵۰۰ تومان كه ماهانه ميشود ۲.۹۲۵.۰۰۰ تومان.

علل قطع تخم گذاري در طيور

۳,۰۷۷ بازديد

علل قطع تخم گذاري در طيور                               

مقدمه :
توليد تخم يك پديده جالب توجه است . پولت تخم گذار در 20-18 هفتگي تخمگذاري را شروع مي كند و در حدود 35 هفتگي به اوج تخمگذاري مي رسد كه در اين هنگام ميزان تخم گذاري بيش از 90 درصد مي باشد (9 تخم در 10 روز به ازاي هر مرغ يا 9 تخم در يك روز به ازاي 10 مرغ ) . پيك تخم گذاري در حدود 10هفته طول مي كشد و پس از آن توليد تخم به تدريج كاهش مي يابد . يك مرغ پر توليد در هر سال حدود 10 برابر وزن بدنش تخم مي گذارد . متوسط تعداد تخم در مرغ نژاد لگهورن سفيد تجاري حدود 265 عدد در هر سال است ولي نژادهاي ديگر در مقايسه با آن تخم كمتري مي گذارند و در اكثر مواقع مرغ هاي بومي پرورشي از لحاظ تخم ٬ پتانسيل پايين تري دارند .

عوامل موثر بر توليد خوب تخم مرغ توسط مرغ هاي تخم گذار

۳,۵۴۴ بازديد

عوامل موثر بر توليد خوب تخم مرغ توسط مرغ هاي تخم گذار

بسته به نژاد وفصل شروع توليد تخم مرغ در طيور تخمگذار از 18-22 هفتگي آغاز مي گردد وسيكل تخمگذاري 12 ماه طول مي كشد 6-8 هفته بعداز شروع توليد گله به پيك 90 درصدي مي رسد توليد گله بعد از 12 ماه به 65 درصد خواهد رسيد در طول تغييرات مرحله توليد و كاهش تدريجي تغييراتي دروزن تخم مرغ نير حاصل ميگردد هرآنچه كه بتواند برتوليدگله تاثيربگذارد بايستي موردبررسي قرار گيرد مطالعه سابقه گله نيز در اين امر مهم است مصرف غذا كيفيت وكميت مصرف آب شدت و مدت روشنايي ، آلودگي هاي انگلي ، بيماري ها ، مديريت و فاكتورهاي محيطي ، همگي بر توليد يك گله موثر مي باشند .