آموزش پرورش مرغ از مقدماتی تا پیشرفته

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه پرورش مرغ استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود بسیار موفق بوده است

بهترین مجموعه برای کسب و کار زود بازده از ابتدا تا انتهای پرورش مرغ و کسانی که به فکر کسب درآمد و موفقیت در این کار پرسود هستند100 درصد توصیه میشود.

آموزش پرورش مرغ از مقدماتی تا پیشرفته

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي را ﺗﻮاﻣﺎ و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮك در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺰم و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎرج ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﻠﻮب واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

آن را ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻛﺮده و ﺑﻪ ، ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺎده اي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن  ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﮔﻔﺘﻪ ، ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف واﻗﻌﻲ ﺣﻴﻮان ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .پرورش مرغ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻣﺼﺮف ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ   در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رو ، ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ارزش اﻓﺰوده  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.

دانلود از لينك زير:

دانلود طرح توحيهي خوراك دام

پسورد: www.hen6.ir


برچسب‌ها: ،


نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]