نحوه صدور پروانه مزرعه مرغ وخروس

پرورش مرغ بومي ، پرورش مرغ تخم گذار ، پرورش مرغ گوشتي ، پرورش مرغ محلي ، پرورش مرغ خانگي ،مرغداري ، مرغداري گوشتي ، مرغداري تخم گذار

نحوه صدور پروانه مزرعه مرغ وخروس

۸,۷۸۲ بازديد

نحوه صدور پروانه مزرعه مرغ وخروس 

مرغ وخروس اعم ازهيبريدهاي تجاري يامرغ وخروس بومي
پرورش مرغ وخروس،به منظوربهره برداري به صورت واحدهاي توليدگوشت(پرورش نيمچه گوشتي)،تخم مرغ(پرورش پولت ومرغ تخمگذار)،توليدگوشت مرغ وتخم مرغ محلي يابومي(پرورش مرغ وخروس بومي)جوجه يكروزه تجاري(پرورش مرغ مادرگوشتي وتخمگذاريامرغ مادربومي)،جوجه يكروزه مادر(پرورش اجدادگوشتي ياتخمگذار)وجوجه يكروزه اجداد(پرورش لاين گوشتي ياتخمگذار)انجام مي گيرد.

الف-ضوابط صدورپروانه تاسيس واحدهاي پرورش مرغ وخروس:
كليه ضوابط تاسيس واحدهاي پرورش مرغ وخروس اعم ازظرفيت،زمين ونقشه وجايگاه جهت انواع روشهاي بهره برداري فوق الذكربه صورت پرورش درسالنهاي پنجره بسته تمام اتوماتيك يادرسالنهاي پنجره بازياتهويه آزاد،چه به صورت پرورش برروي بستريادرقفس،در((جدول مشخصات واحدپرورش ماكيان))مندرج مي باشد.درخصوص رعايت فواصل نيز،رعايت ضوابط ذكرشده درجدول فواصل))الزامي است.


تبصره1:متقاضياني كه بخواهند،نسبت به احداث يك واحدزنجيره اي پرورش ماكيان،شامل:كارخانه ساخت خوراك،كارخانه جوجه كشي،مزرعه مرغ مادر،پرورش نيمچه گوشتي وكشتارگاه طيوراقدام كنند،بايدبراي هركدام ازواحدهاي نام برده،پروانه هاي جداگانه اي كه درقالب يك واحدزنجيره اي وبرابرضوابط خاص خودصادرخواهدشد،دريافت دارند.لازم به توضيح است.دراين خصوص،تائيدكميسيون مركزي صدورپروانه ضروري است.

تبصره2:متقاضيان احداث يك واحدتوأم،مانندپرورش مرغ تخمگذارباواحدپرورش پولت ياواحدمرغ مادرباواحدجوجه كشي، بايد نسبت به دريافت پروانه هاي مجزابراي هريك ازواحدهاي فوق الذكر،كه مطابق ضوابط خاص خودصادرمي شود، اقدام كنند.

تبصره3:واحدهاي فوق چنانچه بخواهند،دريك قطعه زمين احداث شوند،بايدفاصله مندرج((جدول فواصل))رارعايت كنند.

تبصره4:رعايت فاصله درخصوص كارخانه خوراك وابسته به هريك ازواحدهاي پرورش ماكيان بامحل تاسيسات همان واحد الزامي نيست.

*-واحدهاي پرورش مرغ تخمگذارباپولت به نسبت يك فارم پولت وسه فارم مرغ تخمگذارباظرفيت مساوي چهارسن(يك سن پولت وسه سن تخمگذار)درنظرگرفته ميشود.

**-واحدهاي پرورش مرغ مادربايستي درسه سالن مختلف وسه فارم جداگانه نگهداري شوند،درچنين سالنهاي تعدادخروس 15%كل گله را تشكيل مي دهد.

***-درپرورش پرندگان فوق كه براي توليدگوشت درنظرگرفته مي شودحداقل وحداكثرظرفيت حساب شده براي كل گله اعم ازمادروتوليدي محاسبه گرديده است.

****-تعداددرمترمربع به طورمتوسط براي گله توليدي ومادردركل گله مي باشد.

- حداقل فواصل فارمهاي يك واحدازيكديگر500مترمي باشد(بجزفارمهاي پولت يك واحدمرغ تخمگذارهمان واحد250مترمي باشد.همچنين فاصله فارمهاي مرغ تخمگذاريك واحدازيكديگر100مترتعيين مي گردد).

- فواصل آشيانه هاي يك فارم ازيكديگردرهرسيستم پرورشي حداقل 12مترتعيين مي گردد.

- تاسيسات جنبي شامل دفتر،خانه كارگري،انباروغيره حداقل 7/1وحداكثر5/1مساحت كل آشيانه تشكيل مي دهد.

- مساحت سالنهابسته به نوع مصالح ساختماني ونوع معماري وشرايط اقليمي وجغرافيائي وبنابراصول فني وبهداشتي بين12-15متروعرض و40-120مترطول تعيين مي گردد.

- درواحدهاي كه پرورش مرغ درقفس تعيين مي گردد3/1كل مساحت آشيانه هااختصاص به راهروهاوفواصل بين سقفهاخواهدداشت،ضمنا"تعدادطبقات قفس 4طبقه كه برحسب شرايط پرورش متغيراست.

- درواحدهاي تمام اتوماتيك كه داراي تجهيزات مناسب ازقبيل اتاق كنترل مجهزبه كامپيوتر،آبخوري ودانخوري اتوماتيك،هيترمتناسب باظرفيت سالن،دستگاه توزين انفرادي نيمچه درداخل سالن،سيستم توزيع دان باتجهيزات،سيلوي مجزابراي هرسالن،خط انتقال اتوماتيك ازسيلوبه داخل اتاق سرويس،دستگاه توزين وانتقال به داخل سالن بصورت اتوماتيك مي باشند،پرورش نيمچه گوشتي(باطول دوره حداكثر42روز)وپولت تخمگذاردرهرمترمربع كف آشيانه 14قطعه درنظرگرفته مي شود.

*-پرورش مرغ تخمگذاردرسالنهاي بسته ودرقفس اتوماتيك بشرح آورده توجيه مي گردد.الف-درصورت استفاده ازسيستم قفس نوع باطري چهارطبقه درپنج طبقه رديف يك.....به ابعاد12*100،حداكثرظرفيت 40000قطعه،ب-درصورت استفاده ازسيستم قفس نوع باطري 3طبقه يك....به ابعاد12*100،حداكثرظرفيت 30000قطعه،ج-درصورت استفاده ازسيستم قفس نوع پليكاني يامنبري سه طبقه درچهاررديف يك.....به ابعاد12*100،حداكثرظرفيت25000قطعه.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.